Algemene Voorwaarden Solufak

1. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN.

De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen SOLUFAK bvba en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten. Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst aanvaard zouden hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de klant. De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de klant vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ons.

2. VOORSTELLEN EN BESTELLINGEN

Al onze voorstellen en prijslijsten zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij ons in geen geval verbinden. Ook prijzen vermeld op de internetsite van SOLUFAK bvba gelden niet als een offerte. Onze prijzen kunnen gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt SOLUFAK bvba slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Ook electronische bestellingen van de klant dienen door SOLUFAK bvba steeds bevestigd te worden om verbindend te zijn. SOLUFAK bvba behoudt zich het recht voor om ten allen tijde voor de levering van de goederen de verkoopprijzen aan te passen in functie van de wijzigingen in de kostprijzen of de koersschommelingen van de vreemde valuta; dit recht blijft onverkort van toepassing ook als de orderbevestiging van SOLUFAK bvba een andere verkoopprijs vermeldt. In voorkomend geval behoudt de klant het recht om binnen de 3 dagen na kennisgeving ervan de bestelling aan de nieuwe prijs te annuleren.

SOLUFAK bvba behoudt zich het recht voor om een administratieve kost van minimum 15,00 euro per wijziging aan te rekenen op elke bestelling waaraan een klant wijzigingen wenst aan te brengen en die reeds door SOLUFAK bvba verwerkt is. Deze wijziging kan gaan om een toevoeging van lijnen aan een bestelling, een wijziging van het aantal bestelde eenheden, een wijziging van product, enz. SOLUFAK bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door de leveranciers van SOLUFAK bvba, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend. SOLUFAK bvba is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. De prijzen betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen. Kosten, verpakkingen en belastingen zijn niet inbegrepen in onze prijzen. De vervoerskosten zijn ten laste van de klant. SOLUFAK bvba biedt de klant de mogelijkheid om bestellingen telefonisch of electronisch te plaatsen.

Een bestelling die elektronisch wordt geplaatst en waarin de persoonsidentificatie genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de klant ondertekende inkooporder. SOLUFAK bvba kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant zijn overgezonden echter niet garanderen en kan hiervoor door de klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. SOLUFAK bvba is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de bestelling, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.  SOLUFAK bvba is bijgevolg gerechtigd om aan de klant te leveren, te factureren en door deze klant betaald te worden met betrekking tot de bestellingen geplaatst.

3. VERBINTENISSEN

Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden hebben geen recht om de vennootschap op welke wijze ook te verbinden. Bestellingen of opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een zaakvoerder of een persoon van SOLUFAK bvba die daartoe gemachtigd is. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren, waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.

4. LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Van voorgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.

5. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO

De geleverde goederen blijven eigendom van SOLUFAK bvba tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding. De klant zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde goederen of materiaal indien de in dit artikel omschreven betalingen aan SOLUFAK bvba niet zijn voldaan. Meer bepaald zal de klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren. De klant zal SOLUFAK bvba verwittigen indien de goederen en materialen geplaatst worden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd en zal desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken.

Op straffe van schadevergoeding zal de klant SOLUFAK bvba bij aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag dat door een derde uitgevoerd wordt. De klant verbindt er zich toe SOLUFAK bvba in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen terug in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen. De naam van de derde verwerver moet onmiddellijk per aangetekend schrijven aan SOLUFAK bvba meegedeeld worden.

6. KLACHTEN

Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen.

Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de vijf kalenderdagen na ontvangst met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hieraan, van de offerte. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden.

Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.

7. WAARBORG

Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. De aansprakelijkheid van SOLUFAK bvba in het kader van deze waarborg is in elk geval beperkt tot het bedrag dat SOLUFAK bvba zelf in vrijwaring kan bekomen van haar eigen leverancier. De klant moet zich voor wat betreft deze waarborg rechtstreeks richten tot de fabrikant of de invoerder van het betreffende goed. U vindt hiertoe de nodige informatie op de website van SOLUFAK bvba Voor wat betreft verborgen gebreken die SOLUFAK bvba zelf niet kent of gekend heeft, is SOLUFAK bvba tot geen enkele vrijwaring gehouden.

SOLUFAK bvba is in ieder geval niet gehouden aan de klant of aan derden een schadevergoeding te betalen, daarin uitdrukkelijk begrepen een vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (b.v. voortvloeiend of voort te vloeien uit een beschadiging of verlies van gegevens geregistreerd door de gebruiker), winstderving, schade aan goederen of schade aan personen, onder meer indien de goederen of materialen werden bewerkt of gewijzigd indien de aanwijzingen van SOLUFAK bvba of haar vertegenwoordigers niet correct werden nageleefd, indien de goederen of materialen op een ongepaste manier werden gebruikt of gehanteerd, indien de goederen niet werden gebruikt in overeenstemming met hun bestemming of wanneer de schade het gevolg is van een fout of onvoorzichtigheid van de klant.

Een eventuele doorverkoop door de klant van de geleverde goederen of materialen kan geen enkele verzwaring van de aansprakelijkheid van SOLUFAK bvba met zich mee brengen. De klant vrijwaart SOLUFAK bvba voor alle gevolgen van de aanspraken die zijn eigen koper tegen SOLUFAK bvba zou kunnen richten en die de perken van de aanspraken zouden overschrijden die de klant zelf tegen SOLUFAK bvba zou kunnen laten gelden.

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN SOLUFAK bvba

Indien de aansprakelijkheid van SOLUFAK bvba weerhouden zou worden tengevolge van de niet-uitvoering of de wan uitvoering van huidige overeenkomst, aanvaarden partijen uitdrukkelijk dat het totaal der vergoedingen een bedrag, gelijk aan 30 % van de prijs van het materiaal en de installatie die aan de oorzaak ligt van de schade, niet zal overschrijden.

9. INTELLECTUELE RECHTEN OP SOFTWARE

Het is de klant verboden onze goederen of onderdelen ervan op om het even welke wijze te wijzigen, na te maken, de namaking ervan toe te laten of te bevoordeligen.

10. PRIVACY

10.1. Solufak is Verwerker 

SOLUFAK verklaart de privacywetgeving zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven. Indien SOLUFAK als verwerker van persoonsgegevens wordt beschouwd, verbindt zij zich ertoe de persoonsgegevens die door de klant ter beschikking worden gesteld enkel te verwerken binnen de grenzen van de instructies van de klant en volgens het doel dat door de klant werd bepaald. De klant zal zelf instaan voor het voorzien van een wettelijke basis van deze verwerkingsactiviteit door SOLUFAK ten aanzien van haar klanten.

SOLUFAK verklaart afdoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beschermen tegen verlies, hacking, vernietiging evenals elke andere vorm van illegale verwerking. In geval SOLUFAK vaststelt dat er een illegale verwerking is gebeurd, zal zij de klant hiervan binnen 48uur na de ontdekking ervan informeren. 

De persoonsgegevens die opgeslagen zijn in de systemen van SOLUFAK en die niet kunnen overgedragen worden dan wel teruggegeven worden aan de klant, zullen bij het beëindigen van de overeenkomst worden vernietigd door SOLUFAK behalve deze persoonsgegevens die SOLUFAK dient te bewaren op basis van een aan haar opgelegde wettelijke verplichting. 

De klant erkent en aanvaard dat SOLUFAK servers huurt van derden die binnen de Europese Unie worden gehost. Deze derden dienen als subverwerkers te worden beschouwd ten aanzien van de klant. SOLUFAK verbindt zich ertoe om in de overeenkomst met deze subverwerkers de nodige bepalingen te voorzien opdat deze verwerking conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal plaatsvinden.  

10.2. SOLUFAK is Verantwoordelijke voor de verwerking

SOLUFAK is daarnaast ook de Verantwoordelijke voor de Verwerking van uw persoonsgegevens als klant en zal deze verwerking verrichten conform haar Privacy & Cookie Policy die steeds beschikbaar is op de website van SOLUFAK. 

11. BETALINGSVOORWAARDEN

Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Het voorschot door de klant gestort, komt in mindering op de bestelprijs.

Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijk zetel, contant, netto en zonder korting op 30 dagen na de factuurdatum, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord.. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 13% op jaarbasis verschuldigd zijn, waarbij elke begonnen maand telt als een volledige maand alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15 % van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 150 euro kan bedragen.

Elke betaling wordt door SOLUFAK bvba aangerekend op de oudste openstaande factuur. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt Ingram SOLUFAK bvba zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten.

In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 30 % van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade groter is dan 30 %.

12. SOLIDARITEIT

Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

13. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen van huidig artikel een uitdrukkelijk ontbindend beding uitmaken.

Onverminderd haar recht op schadevergoeding, behoudt SOLUFAK bvba zich het recht voor dit contract ten allen tijde te ontbinden of te verbreken zonder aanmaning noch vergoeding, bij de niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt.

14. GEBRUIKSBEPERKINGEN

De klant verbindt er zich toe de door de producenten verklaarde beperkingen, te respecteren. De klant verbindt zich om SOLUFAK bvba schadeloos te stellen voor enige schade, kost of verantwoordelijkheid die SOLUFAK bvba mocht ondergaan in het geval van een dergelijk gebruik, met inbreuk van deze clausule en van de door de producten verklaarde beperkingen in dit verband.

15. MILIEU

SOLUFAK bvba kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen in het kader van milieuwetgeving van de klant. Kosten opgelegd in het kader van milieuwetgeving, waaronder wetgeving inzake verpakkingen, de terugname van afgedankte electrische en electronische apparatuur en milieutaks op batterijen, maken geen deel uit van de verkoopprijs. SOLUFAK bvba heeft het recht om kosten in het kader van deze en andere milieuwetgeving, indien toepasselijk, afzonderlijk te factureren aan de klant.

16. EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT

Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel en, in voorkomend geval, onder de bevoegdheid van de Vrederechter van het eerste kanton te Brussel. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard. Ieder geschil tussen de klant en SOLUFAK bvba wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x