Privacy- & Cookiepolicy Solufak

Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de Verantwoordelijke voor de verwerking: SOLUFAK bvba, met maatschappelijke zetel te Brownfieldlaan 15/002, 2830 Willebroek en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0846.405.172 (hierna: “SOLUFAK”). 

SOLUFAK zal als verantwoordelijke voor de verwerking bepaalde Persoonsgegevens verwerken van haar klanten, contacten, onderaannemers, sollicitanten, prospects en bezoekers aan haar website en informeert u aan de hand van deze Privacy & Cookie Policy over de acties die werden genomen teneinde zich in regel te stellen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. De meest recente versie is steeds beschikbaar op onze website www.SOLUFAK.be (hierna: “de Website”).

Artikel 1 – Algemeen

1.1.    SOLUFAK stelt zich middels huidige Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

1.2.    SOLUFAK hecht belang aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend verwerken conform de Data Protection Principles uit deze verordening en de nationale privacywetgeving. 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.    Persoonsgegevens zijn alle stukjes informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals bv. naam, voorkeuren, locatiegegevens,…. (hierna: “Persoonsgegevens”)

2.2.    In het algemeen  en wanneer u in contact bent/komt met SOLUFAK als klant, onderaannemer, sollicitant, prospect bv. per mail/per telefoon/via het contactformulier op de Website/… kunnen we volgende Persoonsgegevens verwerken:

 • Identiteits-of contactinformatie die u ons bezorgt (bv. naam, bedrijfsnaam, functietitel, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-nummer, bankrekeningnummer,…);
 • De Persoonsgegevens opgenomen in het bericht;
 • Andere Persoonsgegevens die u ons overmaakt;
 • Persoonsgegevens die we verzamelen door gebruik van sociale media dan wel via andere (internet)kanalen. 

2.3.    Indien u solliciteert voor een functie bij SOLUFAK kunnen wij bovendien volgende gegevens verwerken:

 • De identiteitsgegevens die u ons verstrekt;
 • Uw CV en motivatiebrief;
 • Eventuele andere persoonsgegevens die u ons overmaakt.

2.4.    Daarnaast en wanneer u de Website bezoekt, kunnen wij Persoonsgegevens verwerken door het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen we naar artikel 8 van deze Privacy & Cookie Policy. 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking en rechtsgrond

3.1. SOLUFAK zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken en gebaseerd op volgende rechtsgronden:

 • het beantwoorden van uw vraag/klacht/e-mail/offerte/… met als rechtsgrond uw expliciete toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens dan wel ons gerechtvaardigd belang;
 • het onderzoeken en beoordelen van uw kandidatuur in functie van onze vacature en het maken van een afspraak met u omtrent uw sollicitatie met als rechtsgrond uw expliciete toestemming evenals ons gerechtvaardigd belang om na te gaan of u de geschikte kandidaat bent;
 • Client relationship management met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang;
 • Administratieve doeleinden (bv. opmaken van facturen) met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 • het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van SOLUFAK om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

3.2. U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

3.3. De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan SOLUFAK uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot SOLUFAK, haar producten en/of diensten. SOLUFAK kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door SOLUFAK bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

Artikel 4 – Doorgifte aan derden

4.1. Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van SOLUFAK,  kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van SOLUFAK geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

4.2. SOLUFAK zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat SOLUFAK uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

4.3. SOLUFAK zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

4.4. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat SOLUFAK uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. SOLUFAK zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 5 – Duur van de verwerking

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen SOLUFAK en U.

Artikel 6 – Uw rechten

6.1. Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan SOLUFAK. Daarnaast heeft U in bepaalde gevallen het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens in bepaalde gevallen vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

6.3. Recht van verzet: U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw  persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

6.4. Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.5. Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6. Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.7. Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij SOLUFAK aangaande de verwerking uw Persoonsgegevens. U kan dit doen door een e-mail te verzenden naar info@solufak.be. Daarnaast kan u ook klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen bij de burgerlijke rechtbank.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren per e-mail naar info@SOLUFAK.be met een kopie van uw identiteitskaart bijgevoegd. 

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2. In geen geval kan SOLUFAK aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

7.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang de login en code van uw pc te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 8 – Toegang door derden

8.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

8.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van SOLUFAK en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

9.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van Europese wetgeving worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

9.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende functionele cookies:

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

webhero_session

Huidige domein

Linken van de actieve server sessie aan de bezoeker (gebruikt voor taalinstellingen, inloggen)

Tot na de sessie

XSRF-TOKEN

Huidige domein

Een token om formulieren te beschermen tegen spam

Tot na de sessie


9.4.Uw toestemming:

U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Artikel 10 – Vragen?

Indien u vragen hebt over de verwerking van Persoonsgegevens door SOLUFAK dan wel over deze Privacy & Cookie Policy kan u contact opnemen met SOLUFAK via info@solufak.be

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x